Unaty is een aanbieder van begeleiding op maat voor jongeren en volwassenen.

We willen graag dat clienten tevreden zijn over onze begeleiding. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk kunnen doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat Unaty in dat verband van een ieder verwacht.

We hebben dit uitgewerkt in een aantal algemene gedragsregels die betrekking hebben op de relatie met cliënten en op de werkrelatie. De gedragsregels vinden hun oorsprong in algemene gedragsnormen over wat gepast en gewenst gedrag is, maar ook in regelgeving en beroepscodes. Kort gezegd komt het er op neer dat ons gedrag voldoet aan waarden als integriteit, respect, professionaliteit en medemenselijkheid.

Van deze gedragscode wordt aan alle cliënten en begeleiders een exemplaar uitgereikt. Tevens is de gedragscode op de website geplaatst en zo inzichtelijk voor ieder. 

Werking

Van begeleiders en cliënten wordt verwacht dat zij zich aan de in deze gedragscode opgenomen bepalingen houden. De code heeft dan ook interne en externe werking.

Begrippen

Begeleiders

In deze code worden onder ‘begeleiders’ alle personen verstaan die begeleiding ten dienste van Unaty verrichten.

Cliënt

In deze code wordt onder ‘cliënt’ de ontvanger van begeleiding verstaan.

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen worden gerekend: discriminatie, agressie/geweld, pesten, stalking, seksuele intimidatie, grensoverschrijdende gedragingen of uitlatingen en schending van integriteit. Essentieel is dat degene die het gedrag ondergaat dit gedrag als ongewenst ervaart en dat het gedrag naar objectieve maatstaven die in de maatschappij van toepassing zijn als ongewenst wordt beschouwd.

Algemene gedragsnormen 

Iedere begeleider draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag. Wij zorgen er te allen tijde voor dat wij, desgevraagd, verantwoording kunnen afleggen voor hetgeen wij doen, zonder ons te verschuilen achter regels of collega’s. We gaan met respect met elkaar om en vermijden ongewenste omgangsvormen. De omgang tussen begeleiders en cliënten en die tussen begeleiders onderling, wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd. Van begeleiders wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen (en de grenzen) van anderen en dat zij indien nodig hun eigen grenzen aangeven. Wij komen onze afspraken na, tenzij overmacht of onvoorziene omstandigheden dit onmogelijk of ongewenst maken. In dat geval leggen wij dit tijdig uit. De oude afspraak blijft in stand totdat een nieuwe afspraak is gemaakt. Wij stellen ons transparant op. Wanneer iemand ons vraagt uit te leggen waarom wij iets wel of niet doen, dan lichten wij onze werkwijze toe, vanzelfsprekend met inachtneming van privacyregels en gevoel voor de vertrouwelijkheid van bepaalde informatie. Wij zijn aanspreekbaar op ons functioneren en onze kwaliteit.

Professionaliteit

De begeleider vertegenwoordigd Unaty op professionele wijze. De uiterlijke verzorging is representatief en passend bij de vereiste professionele uitstraling. Het taalgebruik, het handelen en de houding sluit aan bij de functie en beroepsmatige situatie.

Begeleidingsrelatie

Het is de begeleider niet toegestaan om met een cliënt waarmee hij een begeleidingsrelatie heeft, een seksuele of buiten de begeleiding om vriendschappelijke relatie te handhaven. In dit geval wordt de begeleiding door betreffende begeleider beëindigd. Begeleiders en clienten hebben respect voor de professionele setting van de begeleidingsrelatie.

Eigendommen

In alle gevallen respecteren wij de eigendommen van anderen. Goederen van clienten, van begeleiders en bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig behandeld. Het is niet toegestaan om eigendommen van Unaty zonder toestemming te gebruiken of voor andere doeleinden in te zetten. Eigendommen van Unaty blijven na beëindiging van de diensten van de begeleider in het bezit van Unaty.

Middelgebruik

Tijdens de begeleiding is het gebruik van tabak, alcohol of drugs door de begeleider niet toegestaan. Met nadrukkelijke toestemming van de begeleider is het voor de client mogelijk om op een andere locatie dan waar de begeleider zich bevind te roken. 

Geschenken

Het kan voorkomen dat een cliënt zijn waardering kenbaar wil maken met een geschenk. Dit levert doorgaans geen probleem op, zolang er sprake is van transparantie en proportionaliteit. De begeleider doet hiervan melding bij de coördinerend begeleider en beoordeeld de gepastheid. De begeleider accepteert geen geschenken thuis, zonder deze te melden of in de vorm van geld.

Social media

De begeleider heeft uitsluitend contact via social media met de client wanneer dit voor de begeleiding absoluut noodzakelijk is. In alle andere gevallen zullen client en begeleider tijdens de begeleidingsrelatie niet met elkaar in contract treden via social media.

Ongewenst gedrag

Unaty verwacht van cliënten dat zij zich aan de hier opgestelde gedragsregels conformeren. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van de gedragscode gewezen worden. Begeleiders melden ongewenst gedrag en mogen hier ondersteuning in verwachten van Unaty. Niet verbeterend norm-overschrijdend gedrag kan onder omstandigheden leiden tot beëindiging van de begeleiding door Unaty. 

Samenwerking

Begeleiders gaan met respect met elkaar om en vermijden ongewenste omgangsvormen. Allen vervullen in deze een voorbeeldfunctie. Van hen mag worden verwacht dat zij optreden tegen ongewenste omgangsvormen van begeleiders onderling. Klachten ter zake worden door de coördinerend begeleider serieus genomen.

Klachten

Cliënten kunnen de begeleiders en organisatie aanspreken op de naleving van deze code. Zie voor de procedure bij een klacht ons klachtenreglement. Begeleiders kunnen zich bij een klacht wenden tot de betreffende client of mede-begeleider of tot de coördinerend begeleider.