Wij zetten ons graag in voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding. Middels de volgende procedures en werkwijzen kunnen wij dit waarborgen en aantonen.

Begeleiders

De begeleiders van Unaty hebben allen een passende achtergrond en scholing. Daarnaast investeren wij in ons kwaliteitsbewustzijn door gezamenlijk te reflecteren en middels intervisie onze professionaliteit te vergroten. Kwaliteitsbevordering doen we door ons blijvend bij te scholen en regelmatig ontwikkelingsgesprekken te voeren. Daarbij hebben wij allen een groot hart voor de ontwikkeling en groei van mensen. Alle begeleiders werken vanuit de visie en benadering van Unaty.

Gedragscode

Alle begeleiders en cliënten houden zich aan onze gezamenlijke gedragscode. Hierin staan richtlijnen en grenzen van toelaatbaar gedrag in de begeleiding. Uitgangspunten zijn respect, redelijkheid, professionaliteit en menselijkheid. Van de gedragscode wordt aan alle cliënten en begeleiders een exemplaar uitgereikt. Tevens is de gedragscode op de website geplaatst en zo inzichtelijk voor ieder. Bekijk de gedragscode hier.

Keurmerk

Unaty beschikt over het Kiwa Keurmerk voor zorgprofessionals.

Registraties

Unaty is geregistreerd lid van het NVPA en SKJ register. Daarmee gebonden aan beroepscodes en kwaliteitseisen.

             

Veiligheid

Unaty hanteert uiteenlopende protocollen om zo professioneel te handelen. Ook inventariseren we van elke client de mogelijke risicofactoren en melden wij incidenten. Daarbij houden wij ons aan de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Incidenten

Wanneer er zich tijdens de begeleiding incidenten voordoen of hadden kunnen ontstaan maken we een melding in ons registratiesysteem. Vervolgens bespreken we de situatie altijd na en kijken we naar hoe de situatie voorkomen had kunnen worden en hoe we onze begeleiding in de toekomst kunnen verbeteren.

Cliënttevredenheid

Dat onze begeleiding aansluit bij de hulpwens van de cliënt vinden wij van essentieel belang. Zodoende creëren we graag vertrouwen en openheid voor de client om terug te geven hoe hij of zij de begeleiding ervaart en de begeleiding af te stemmen. Ook doen wij ons best om tekenen van niet aansluitende begeleiding te signaleren. Hier zullen we uiteraard ook regelmatig naar vragen en middels evaluaties bij stil staan. Jaarlijks houdt Unaty een tevredenheidsonderzoek onder haar clienten om zo inzichtelijk te krijgen hoe clienten de begeleiding ervaren en om verbeterpunten te kunnen implementeren.

Bekijk de uitslag van het tevredenheidsonderzoek gehouden in januari en februari 2020 hier. We zijn trots op een tevredenheid met een gemiddelde score van 9,2.

Klachtenregelement

 • Ontevreden
  De begeleiders van Unaty zetten zich in om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je hulpwens. Toch is het mogelijk dat je niet tevreden bent. We vinden het heel belangrijk om dit te horen, hier leren we van. Zo kunnen wij de begeleiding aanpassen en verbeteren. Vertrouwen en openheid hiertoe vinden we ontzettend belangrijk.
 • In gesprek
  De eerste stap bij ontevredenheid is om dit te bespreken met je begeleider. Samen bespreken we de moeilijkheden of twijfels die je ondervindt. Je geeft aan waar je tegenaan loopt en hoe je dit anders zou willen zien. Samen gaan we dan op zoek naar een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Mocht het een te grote drempel zijn om dit met je eigen begeleider te bespreken dan kan dit ook met de schaduwbegeleider of coördinerende begeleider. Het plaatsen van een berichtje in het registratiesysteem is ook mogelijk.
 • Met iemand erbij
  Vaak is een gesprek met je begeleider al genoeg om de klacht op te lossen. Soms kan het echter voorkomen dat je er samen niet uitkomt. Dan kunt je een gesprek aangaan met een extra partij die aanschuift bij het gesprek, zoals een familielid, andere begeleider of zelfgekozen derde.
 • Klacht
  Als je een klacht over de begeleiding hebt en hier zelf niet uitkomt met Unaty of als je het idee hebt dat Unaty zich niet aan de Beroepscode houdt dan kun je contact opnemen met de klachten- en geschilleninstantie De ZorgProfessional of het NVPA. Voor tuchtzaken kun je je wenden tot het TCZ.