Hier is te lezen hoe Unaty omgaat met uw persoonsgegevens en privacygevoelige informatie. Unaty is zich bewust van de zorgvuldigheid die is geboden bij het verwerken van je gegevens. Wij vinden het belangrijk om respectvol, vertrouwelijk en met aandacht met je gegevens om te gaan.

Unaty

Unaty is een aanbieder van begeleiding op maat voor jongeren en volwassenen. Unaty is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Una van Maarseveen en staat ingeschreven bij de KvK onder het nummer 54449022. Unaty is te bereiken via de website www.unaty.nl, het mailadres info@unaty.nl en telefoonnummer 06-83316905.

Bewaarde gegevens

Unaty draagt zorg voor een respectvolle en vertrouwelijke manier van omgang met je persoonsgegevens. Unaty bewaart alleen persoonsgegevens met je toestemming. Gegevens zullen nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt worden.

Unaty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De begeleider verzamelt slechts gegevens over jou of je situatie voor zover die van belang zijn voor de begeleiding. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Unaty verwerkt.

Algemene persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, burgerservicenummer, nummer van identiteitsbewijs en zorgverzekering.

Bijzondere persoonsgegevens: zorgverleners, familie en relaties, dossiervoering

Vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), Jeugdwet (JW) en het persoonsgebonden budget (PGB) is Unaty als zorgaanbieder verplicht zich te houden aan gestelde gegevenseisen. Bij aanvang van de begeleiding teken je een begeleidingsovereenkomst en toestemmingsverklaring en stem je in met de voorwaarden.

Uiteraard zullen er niet meer gegevens dan noodzakelijk worden opgeslagen.

Beveiliging

Unaty heeft alle persoonsgegevens beveiligd opgeslagen in een electronisch clientendossier. Papieren documenten worden ingescand, in een digitaal beveiligde omgeving bewaard en vervolgens zorgvuldig vernietigd. Computers worden altijd vergrendeld bij afwezigheid en notities enkel digitaal verwerkt. Unaty neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Opslagperiode

Wettelijk gezien is het bewaartermijn van je dossier en gegevens vastgesteld op een maximale duur van 15 jaar. Daarna zal Unaty er zorg voor dragen dat de gegevens op de juiste wijze worden vernietigd.

Delen

Delen van je gegevens gebeurd alleen met toestemming. Daarbij zal enkel de noodzakelijke informatie gedeeld worden met personen en instanties indien van belang voor je begeleiding. Hierbij zal zoveel mogelijk geanonimiseerd worden door het gebruik van initialen. Gevoelige informatie en begeleidingsdocumenten zullen beveiligd verstuurd worden.

Programma’s

In digitale software voor de website, boekhouding en dossiervoering kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden. Met alle bedrijven waar Unaty diensten van afneemt is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Rechten

Ten alle tijden heb je recht op inzage in uw opgeslagen gegevens en dossier. Ook heb je recht op rectificatie van opgeslagen gegevens. Wanneer je besluit over te stappen naar een andere zorgaanbieder dan heb je recht op overdracht van je gegevens. Indien je geen begeleiding meer ontvangt van Unaty heb je het recht om een verzoek in te dienen tot verwijdering van je gegevens.

Verzoeken

Verzoeken tot inzage, rectificatie, overdracht en verwijdering van je gegevens dienen per mail ingediend te worden. Daarbij vraagt Unaty, om er zeker van te zijn dat het u betreft, een kopie van een geldige legitimatiebewijs mee te sturen. Let op: Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Unaty reageert zo snel mogelijk op je verzoek.

Klachten

Bij klachten over de omgang met je persoonsgegevens door Unaty kun je contact opnemen met je begeleider. Uiteraard denkt Unaty graag met je mee naar een passende oplossing. Indien we hier niet uitkomen kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.